Czym jest prawo karne i jak go przestrzegać?

Prawo karne to zestaw przepisów, jasno określających, jakie czyny są zabronione, ale też wszystkie możliwe konsekwencje ich popełniania przez obywatela naszego kraju. Prawo karne w Tarnowie obrazuje równość co w skrócie oznacza, że wszyscy są równi wobec prawa. Czyny zabronione są ustalane i karane przez sąd – a więc od niezależnego sędziego, który analizuje wszystkie informacje i dokumenty zebrane w postępowaniu karnym. Prawo karne m.in. w Tarnowie to obszar stanowiący ochronę bezpieczeństwa obywateli, udzielający im możliwości porozumiewania się w sposób, który pomaga powstrzymać przestępczość i chronić wartości etyczne. Postępowanie karne jest niekiedy podejmowane poprzez działalność prokuratury lub sądu.

Co różni postępowanie karne od procesu karnego?

Proces karny jest to zespół czynności mających na celu wykrycie przestępstwa, osądzenie osoby oskarżonej i stwierdzenie jej winy oraz skazanie na odpowiednią karę. Zwykle proces trwa kilka lat. Jednym z głównych elementów postępowania karnego jest procedura karna. Procedura karna wskazuje sposoby postępowania z podejrzanym lub oskarżonym, a na dalszym etapie z oskarżonym. Określa prawa i obowiązki oraz schematy działań, by służyć do rozstrzygania sporów między stronami odnośnie przepisów prawnych dotyczących postępowania karnego.

Jak możemy sprawdzić, czy prawo karne dotyczy nas?

Procedury prawa karnego są niezwykle skomplikowane, dlatego powinnyśmy wykorzystywać wszystkie możliwości, które stanowią jego operacje. Odpowiednia procedura procesowa musi zostać spełniona i będzie się zmieniać zależnie od tego, jaka czynność stanie się podstawą do wszczęcia postępowania przeciwko osobie. Przede wszystkim musimy zrozumieć, że każdy czyn, którego nie ma w przepisach jako zabroniony, nie jet podstawą procesów karnych. Czyny te również nie są podstawami dla ukarania osób winnych. Niektóre przepisy pozwalają na umarzanie lub niezawieszanie postępowania karnego. Przyczyny mogą być różne: sprawca może mieć immunitet, nie popełniono przestępstwa lub brak jest dostatecznych danych, aby podejrzewać go o popełnienie. Czasami nazwanie tego czynu przez prokuraturę jest niemożliwe z powodu znikomej szkodliwości społecznej, a czasami z powodu upływu czasu. W takich przypadkach okoliczności wymagające zastosowania tego rozwiązania oraz skutki, które mogą wyniknąć z jego stosowania.

Jakie są źródła prawa karnego?

Podstawowymi źródłami aktualnie obowiązującego w Polsce pisanego prawa karnego są: Kodeks karny, Kodeks postępowania karnego, Kodeks karny wykonawczy. Warto wspomnieć także o rozporządzeniach do KPK i KW (np. rozporządzenie określające tryb prowadzenia postępowania przygotowawczego po odmowie zgody na przesłuchanie oraz rozporządzenie określające tryb, warunki i wysokość świadczeń pieniężnych udzielanych ze środków Państwowego Funduszu Wychowawczego). Początki prawa karnego były stosowane już w czasach starożytności i można powiedzieć, że tam są jego korzenie.